Chuyển đổi nông nghiệp sinh thái và hệ thống lương thực an toàn (ASSET)

Thời gian thực hiện: 1/4/2021-31/3/2022
Cơ quan tài trợCơ quan Phát triển Pháp (AFD) và Liên minh Châu Âu (EU)
Chủ nhiệm dự án: TS. Phạm Văn Hội (CARES)

Khu bảo tồn hệ sinh thái nông nghiệp ở Sơn La

1. Bối cảnh

Ngành nông nghiệp của các nước Đông Nam Á đang ở giữa các mô hình nông nghiệp thâm canh chủ yếu dựa vào hóa chất và vốn, với các hệ thống nông nghiệp sinh thái đổi mới, ít phụ thuộc hơn vào hóa chất nông nghiệp và bao gồm một loạt các thực hành lành mạnh, bền vững về môi trường và xã hội (ví dụ như nông nghiệp bảo tồn, nông lâm kết hợp và đa dạng hóa cây trồng, thiết kế hệ thống canh tác theo cảnh quan, thâm canh lúa bền vững, hệ thống cây trồng vật nuôi tổng hợp, canh tác hữu cơ). Trong bối cảnh đó, an toàn thực phẩm trở thành một vấn đề quan trọng, là gia tăng hạn chế, nhưng cũng mở ra cơ hội cho hàng triệu nông dân và doanh nghiệp quy mô nhỏ đáp ứng nhu cầu thị trường thông qua các phương pháp tiếp cận toàn chuỗi để thúc đẩy các hoạt động thực hành nông nghiệp.

Mục tiêu tổng thể của chương trình là làm cho các hệ thống nông nghiệp và thực phẩm ở Đông Nam Á bền vững hơn, an toàn hơn và toàn diện hơn, thông qua việc khai thác tiềm năng của Sinh thái nông nghiệp để chuyển đổi chúng. Điều này sẽ đạt được thông qua các sáng kiến hợp tác góp phần vào Chuyển đổi Nông nghiệp Sinh thái và Hệ thống Thực phẩm An toàn (ASSET) từ cấp địa phương đến cấp khu vực.

2. Mục tiêu dự án

 • Mục tiêu tổng thể là làm cho các hệ thống nông nghiệp và thực phẩm ở Đông Nam Á bền vững hơn, an toàn hơn và toàn diện hơn, thông qua việc khai thác tiềm năng của Sinh thái Nông nghiệp để chuyển đổi chúng. Điều này sẽ đạt được thông qua các sáng kiến hợp lực góp phần vào Chuyển đổi Nông nghiệp Sinh thái và Hệ thống lương thực An toàn (ASSET) từ cấp địa phương đến cấp khu vực.
 • Các quốc gia chính tham gia: Campuchia, Myanmar, Việt Nam và Lào.

3. Các mục tiêu cụ thể

 • Tăng cường và mở rộng liên minh học tập ALiSEA để cho phép nó hoạt động như một liên minh chính thức và cởi mở với tầm nhìn chung về các lộ trình ASSET;
 • Chuyển đổi nền tảng ALiSEA thành một trung tâm tri thức giúp hiệp đồng sự tham gia và các sáng kiến của các bên liên quan đạt được ASSET ở cấp khu vực;
 • Tiến hành truyền thông đa phương tiện và phát triển năng lực hướng tới đối tượng mục tiêu rộng (bao gồm người tiêu dùng và người dân) để thúc đẩy ASSET ở cấp địa phương, quốc gia và khu vực;
 • Đồng thiết kế và hỗ trợ các phương pháp tiếp cận theo khu vực đối với sự đổi mới, bao gồm các thay đổi về kỹ thuật, tổ chức và thể chế, đồng thời rút ra các bài học từ những can thiệp này bằng cách đánh giá hiệu suất và tác động, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm để có tác động quy mô lớn;
 • Thiết kế một khung phương pháp luận chung trên diện rộng để đánh giá kết quả hoạt động, tác động và những điều kiện cho phép đổi mới và con đường hướng tới ASSET từ cấp địa phương đến cấp toàn cầu;
 • Thúc đẩy, cung cấp các bài học kinh nghiệm và tăng cường đối thoại chính sách hiện có về nông nghiệp, thực phẩm, y tế và thương mại ở cấp địa phương, quốc gia và khu vực, để tích hợp tốt hơn các vấn đề ngành và hỗ trợ ASSET.

4. Các kết quả mong đợi

 • Mạng ALiSEA được củng cố và công nhận ở cấp khu vực.
 • Trung tâm tri thức ALiSEA là một nguồn lực chính để hiệp đồng sự tham gia và các sáng kiến của các bên liên quan nhằm đạt được ASSET ở cấp độ khu vực.
 • Một chiến lược xây dựng năng lực và truyền thông đa phương tiện tiếp cận nhiều đối tượng, bao gồm cả người tiêu dùng và phần lớn là người dân thành thị.
 • Các quá trình đổi mới – bao gồm các thay đổi về kỹ thuật, tổ chức và thể chế – được tăng cường ở cấp lãnh thổ, đặc biệt là thông qua sự tham gia rộng hơn và đồng thiết kế với nhiều bên liên quan, bao gồm các cân nhắc về giới và thanh niên, do đó hỗ trợ tính bền vững và đa dạng sinh học của hệ sinh thái nông nghiệp, sinh kế, sức khỏe và tình trạng dinh dưỡng của các quần thể dễ bị tổn thương.
 • Một khung phương pháp luận chung trên diện rộng để đánh giá kết quả hoạt động, tác động và điều kiện tạo điều kiện cho những đổi mới và con đường hướng tới ASSET từ cấp địa phương đến toàn cầu, và bằng chứng về các lộ trình tác động đến ASSET đối với các vấn đề khí hậu, môi trường, sức khỏe và xã hội cho phép thông báo với chính quyền địa phương, các nhà hoạch định chính sách, nông dân, các ngành tư nhân và người dân.
 • Đối thoại chính sách hiện có về nông nghiệp, thực phẩm và thương mại ở cấp quốc gia và khu vực (đặc biệt là cấp ASEAN) được thúc đẩy và tăng cường để lồng ghép tốt hơn các vấn đề ngành và hỗ trợ ASSET.

5. Các hợp phần hoạt động của dự án

Hợp phần 1 – Sự tham gia của các bên liên quan theo hướng tác động vào quá trình chuyển đổi nông nghiệp sinh thái và hệ thống lương thực an toàn

 • Tăng cường Liên minh Nghiên cứu Nông nghiệp sinh thái ở Đông Nam Á (ALiSEA) thông qua mạng lưới và chia sẻ tầm nhìn chung về ASSET
 • Biến ALiSEA thành một trung tâm tri thức
 • Thúc đẩy chuyển đổi ASSET thông qua các hoạt động phát triển năng lực, giao tiếp và tầm nhìn

Hợp phần 2 – Mở rộng quy mô đổi mới nông nghiệp sinh thái và lương thực an toàn từ cấp địa phương đến cấp khu vực

 • Kiến thức sản xuất và hỗ trợ đổi mới
 • Khung phương pháp luận để đánh giá kết quả hoạt động và tác động của các đổi mới và chuyển đổi
 • Đối thoại và vận động chính sách dựa trên bằng chứng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.