Giới thiệu

Trung tâm Sinh thái Nông nghiệp (Center for Agricultural Research and Ecological Studies – CARES) là một tổ chức nghiên cứu trực thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam (VNUA). Trung tâm được thành lập bởi một nhóm cán bộ nghiên cứu của Học viện Nông nghiệp Việt Nam với chuyên môm chính về nghiên cứu quản lý nguồn lực tự nhiên và phát triển nông thôn giữa những năm 1990, và chính thức thành lập từ năm 2000 (theo Quyết định số 4687/QD-BGD&DT-TCCB của Bộ Giáo dục và Đào tạo). Từ đó đến nay, CARES đã nâng cao năng lực, mở rộng lĩnh vực nghiên cứu cũng như những mối quan hệ hợp tác quốc tế. Hầu hết các dự án được thực hiện là các dự án hợp tác quốc tế.

Mục đích hoạt động chủ yếu của Trung tâm là nghiên cứu & chuyển giao các giải pháp nông nghiệp sinh thái/CNC cho doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu và người dân; Tư vấn các hoạt động bảo vệ môi trường và phát triển nông nghiệp bền vững ở các vùng nông thôn. Tuy nhiên, hoạt động được Trung tâm ưu tiên hàng đầu là nghiên cứu và hỗ trợ các giải pháp nông nghiệp sinh thái cho người dân nghèo miền núi và Tây Nguyên.

Chức năng nhiệm vụ
Nghiên cứu, đánh giá, tư vấn, chuyển giao kỹ thuật và công nghệ mới liên quan đến sản xuất nông nghiệp/nông nghiệp thương mại, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Trung tâm hợp tác trực tiếp với doanh nghiệp, các tổ hợp tác, hộ và cộng đồng địa phương.  Tham gia phối hợp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ hợp tác quốc tế về KHCN và quản lý thuộc các lĩnh vực nghiên cứu & chuyển giao KHKT của trung tâm.

Lĩnh vực nghiên cứu

  • Nông nghiệp sinh thái/bền vững
  • Quản lý tài nguyên thiên nhiên
  • Chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn

Dịch vụ khoa học kỹ thuật

Quan hệ hợp tác
Trung tâm hợp tác với các cá nhân, Cơ quan và các Tổ chức trong nước và quốc tế có liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của Trung tâm. Trong đó, các hoạt động hợp tác sẽ được quản lý theo Luật Việt Nam và các quy tắc quốc tế đã được thừa nhận.

Cơ cấu tổ chức
Trung tâm hiện có có 3 cán bộ toàn thời gian và 10 cán bộ kiêm nhiệm (chủ yếu giảng viên các khoa chuyên môn). Trung tâm được tổ chức theo hoạt động chuyên môn, gồm các bộ phận nhóm sau:

  • Bộ phận hành chính/kế toán;
  • Bộ phận nghiên cứu phát triển & thương mại kỹ thuật nông nghiệp sinh thái
  • Bộ phận nghiên cứu tài nguyên thiên nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học
  • Bộ phận nghiên cứu chính sách nông nghiệp nông thôn

Ngoài ra, tùy theo yêu cầu cụ thể của từng đầu công việc, Trung tâm ký hợp đồng hợp tác với các chuyên gia từ các khoa trong trường, hoặc cán bộ ngoài trường khi cần thiết.