Về chúng tôi

Trung tâm Sinh thái Nông nghiệp (CARES) là một tổ chức nghiên cứu trực thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam (VNUA). Trung tâm được thành lập bởi một nhóm cán bộ nghiên cứu của Học viện Nông nghiệp Việt Nam với chuyên môn chính về nghiên cứu quản lý nguồn lực tự nhiên và phát triển nông thôn giữa những năm 1990, và chính thức thành lập từ năm 2000 (theo Quyết định số 4687/QD-BGD&DT-TCCB của Bộ Giáo dục và Đào tạo). Từ đó đến nay, CARES đã nâng cao năng lực, mở rộng lĩnh vực nghiên cứu cũng như những mối quan hệ hợp tác quốc tế. Hầu hết các dự án được thực hiện là các dự án hợp tác quốc tế…

Xem chi tiết

Tin hoạt động