• Trang chủ /
  • Dự án
  • / Sáng kiến về đa dạng sinh học nguồn gen cây dược liệu để cải thiện sinh kế dựa trên tài nguyên rừng của người Dao tại Ba Vì, Hà Nội

An toàn thực phẩm trong hệ thống làm vườn ở Bangladesh và Việt Nam

Thời gian thực hiện: 6/2021 – 9/2021
Khách hàng
WorldVeg (theo ADB TA-9218 REG)
Chủ nhiệm dự án: 
TS. Phạm Văn Hội (CARES)

1. Mô tả
Nghiên cứu này bao gồm các khía cạnh kinh tế xã hội và kỹ thuật của chuỗi giá trị rau quả tại Hà Nội, Việt Nam và Dhaka, Bangladesh. Về khía cạnh kinh tế xã hội: các chính sách phát triển rau quả, bao gồm cả các chính sách về quản lý an toàn thực phẩm đã được xem xét. Ở cả hai quốc gia, các bên liên quan khác nhau tham gia vào chuỗi giá trị rau quả đã được phỏng vấn để nắm bắt thông tin về vai trò của họ đối với chuỗi giá trị rau quả, năng lực và những hạn chế trong hiệu quả hoạt động hàng ngày (bao gồm cả hiệu quả thực thi chính sách lương thực). Về mặt kỹ thuật: một số lượng đáng kể các mẫu rau (ở Việt Nam: Mù tạt xanh, Dưa chuột và Thanh long) được lấy tại các chợ đầu mối để phân tích dư lượng thuốc trừ sâu, vi sinh vật và dư lượng kim loại nặng.

2. Mục tiêu

  • Rà soát hệ thống an toàn thực phẩm ở Việt Nam.
  • Tiến hành đánh giá sâu các luật và quy định hiện hành liên quan đến an toàn rau quả.
  • Xác định các chất gây ô nhiễm nghiêm trọng và các điểm ô nhiễm đối với rau quả ở Bangladesh và Việt Nam.
  • Đề xuất các biện pháp can thiệp và hoạt động, tập trung vào (a) tăng cường các luật và quy định liên quan đến an toàn thực phẩm, và (b) thúc đẩy các chuyên gia quản lý thực phẩm giám sát các hoạt động an toàn thực phẩm và thực thi các quy định an toàn thực phẩm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.