Bài viết được đăng trong chuyên mục " sách "

  • Một số đầu sách về lâm nghiệp đã được xuất bản

    Mã hiệu Tên sách Tên tác giả Nhà XB Năm XB 329 Văn bản tiêu chuẩn kỹ thuật lâm sinh – Tập 1 NXB Nông Nghiệp 2001 330 Văn bản tiêu chuẩn kỹ thuật lâm sinh – Tập 2 NXB Nông Nghiệp 2001 ST.3.40 Bản tin Lâm sản ngoài gỗ Vol 2 N0.4 2005 ST.3.41 […]


  • Danh sách một số đầu sách về nông nghiệp đã xuất bản

    Mã hiệu Tên sách Tên tác giả Nhà XB Năm XB 29 Đánh giá sản xuất sạch trong chế biến cá UNEP 1993 281 Đào tạo khuyến nông-lâm. Dự án phát triển lâm nghiệp xã hội Sông Đà Phạm Quang Hoà 1996 267(4) Căn bản nuôi trồng nấm mỡ tại cao nguyên VN JICA 1997 […]


  • Danh sách các sách về sinh thái nhân văn đã được xuất bản

    Mã hiệu Tên sách Tác giả Xuất xứ Năm XB 164 Đánh giá tác động môi trường lưu vực sông Cả Lê Trọng Cúc, Trần Đức Viên ĐH Quốc gia Hà Nội 1995 166 Đánh giá tác động môi trường. Phương pháp luận và kinh nghiệm thực tiễn Lê Thạc Cán 1993 194 Đất đồi […]