Bài viết được đăng trong chuyên mục " Hệ thống chickenponics "

  • Giới thiệu hệ thống Chickenponics

    Hiểu một cách đơn giản, hệ thống Chickenponics là sự tích hợp giữa nuôi gà (chim cút) và trồng rau. Chất thải của gà sẽ được thu vào bê chứa để chuyển hóa sang dạng dinh dưỡng phù hợp cho cây trồng nhờ các vi sinh vật.