Bài viết được đăng trong chuyên mục " AgrichemIN "

  • Giới thiệu phần mềm điều tra AgrichemIN

    AgrichemIN là phần mềm chuyên hỗ trợ các hoạt động điều tra liên quan đến thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) ở Việt Nam. Phần mềm đươc thiết kế và phát triển bởi TS. Trần Vũ Hà, Trung tâm Sinh thái Nông nghiệp, Học viện Nông nghiệp Việt Nam.