Danh sách cán bộ nhân viên Trung tâm Sinh thái Nông nghiệp

Họ tên Chức vụ Email
Ban Giám Đốc, hành chính
GS. TS. Trần Đức Viên (Giám Đốc) tdvien@vnua.edu.vn
TS. Phạm Văn Hội (Giám Đốc điều hành) phamhoi@gmail.com
CN. Hoàng Thị Hồng Diễm (Kế toán/Văn phòng) hongdiem2012@gmail.com
CN. Trịnh Thị Xuân Thùy (Kỹ thuật viên) xuanthuy3295@gmail.com
Cán bộ nghiên cứu
ThS. Nguyễn Đình Tiến   tien1978@cares.vnua.edu.vn
TS. Võ Hữu Công   vohuucong@cares.vnua.edu.vn
TS. Nông Hữu Dương   duongnh@cares.vnua.edu.vn
ThS. Phạm Tiến Đạt   tiendat@cares.vnua.edu.vn
ThS. Nguyễn Thị Thanh   thanh@cares.vnua.edu.vn
Ths. Lê Thị Thanh Phương   ltphuong@cares.vnua.edu.vn
ThS. Nguyễn Thị Hảo   haont7@gmail.com
Cán bộ kiêm nhiệm
TS. Ngô Thế Ân   ntan@vnua.edu.vn
TS. Nguyễn Thị Bích Yên   ntbyen@vnua.edu.vn
TS. Đinh Thị Hải Vân   haivandt@cares.vnua.edu.vn
TS. Nguyễn Thị Thu Hà   hanguyen@cares.vnua.edu.vn
TS. Vũ Thị Thao   songthao@cares.vnua.edu.vn
ThS. Trần Nguyên Bằng   trannguyenbang@cares.vnua.edu.vn
CN. Lại Thị Phương Thảo   thaofadaco@gmail.com