Danh sách cán bộ nhân viên Trung tâm Sinh thái Nông nghiệp

Họ tên Chức vụ Email
Ban Giám Đốc, hành chính
GS. TS. Trần Đức Viên tdvien@vnua.edu.vn
TS. Phạm Văn Hội (Giám Đốc) phamhoi@gmail.com
CN. Hoàng Thị Hồng Diễm (Kế toán/Văn phòng) hongdiem2012@gmail.com
CN. Trịnh Thị Xuân Thùy (Kỹ thuật viên) xuanthuy3295@gmail.com
CN. Nguyễn Minh Nghĩa (Kỹ thuật viên) nguyennghia248@gmail.com
CN. Nguyễn Đức Mạnh (Kỹ thuật viên) ndmanh1908@gmail.com
Cán bộ nghiên cứu
ThS. Nguyễn Đình Tiến tien1978@cares.vnua.edu.vn
TS. Võ Hữu Công vohuucong@cares.vnua.edu.vn
TS. Nông Hữu Dương duongnh@cares.vnua.edu.vn
ThS. Phạm Tiến Đạt tiendat@cares.vnua.edu.vn
ThS. Nguyễn Thị Thanh thanh@cares.vnua.edu.vn
Ths. Lê Thị Thanh Phương ltphuong@cares.vnua.edu.vn
ThS. Nguyễn Thị Hảo haont7@gmail.com
Cán bộ kiêm nhiệm
TS. Ngô Thế Ân ntan@vnua.edu.vn
TS. Nguyễn Thị Bích Yên ntbyen@vnua.edu.vn
TS. Đinh Thị Hải Vân haivandt@cares.vnua.edu.vn
TS. Nguyễn Thị Thu Hà hanguyen@cares.vnua.edu.vn
TS. Vũ Thị Thao songthao@cares.vnua.edu.vn
ThS. Trần Nguyên Bằng trannguyenbang@cares.vnua.edu.vn
CN. Lại Thị Phương Thảo thaofadaco@gmail.com