CƠ CẤU TỔ CHỨC

Trung tâm là một đơn vị sự nghiệp độc lập, trực thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Trung tâm là một nhóm nghiên cứu đa nghành và liên nghành, được xây dựng trên cơ sở củng cố và phát triển Nhóm nghiên cứu phát triển miền núi thuộc Bộ môn sinh thái – Môi trường trước đây.

Trung tâm có năm Phòng ban:

  • Ban nghiên cứu phát triển hệ thống nông nghiệp vùng cao;
  • Ban quản lý tài nguyên thiên nhiên và bảo tồn sinh thái;
  • Ban nghiên cứu phát triển hệ thống nông nghiệp ngoại ô, ngoại thành;
  • Ban giáo dục và đánh giá môi trường; và
  • Ban phân tích xã hội, kinh tế, marketing và phân tích chính sách.

Hội đồng tư vấn khoa học

Trung tâm có một Hội đồng tư vấn đó là những nhà khoa học có uy tín chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm. Hội đồng có trách nhiệm tư vấn cho Giám đốc Trung tâm trong các lĩnh vực chuyên môn và quản lý có liên quan, và được hưởng quyền lợi theo những đóng góp của những thành viên Hội đồng vào sự phát triển của trung tâm.

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm

Các cán bộ và các khách mời đặc biệt

Trung tâm có khoảng 30 cán bộ chính thức và 7 cán bộ kiêm nhiệm. Trung tâm cũng có các cộng tác viên Việt Nam và có nhiều cộng tác viên đến làm việc từ nhiều quốc gia trên thế giới như Hoa Kỳ, Hà Lan, Đan Mạch, Pháp, Trung Quốc,… Một số cộng tác viên có trình độ chuyên ngành chất lượng cao được bổ nhiệm vào các vị trí như nghiên cứu viên và giảng viên.

Quy định về tổ chức và hoạt động của trung tâm