Giáo trình Sinh thái học Nông nghiệp

Tác giả:

Trần Đức Viên (chủ biên)
Phạm Văn Phê
Ngô Thế Ân

MỞ ĐẦU

PHẦN MỘT: LÝ THUYẾT

Chương I- Khái niệm chung về sinh thái học

 1. Lược sử môn học và khái niệm về sinh thái học
 2. Cấu trúc sinh thái học
 3. Quy luật tác động số lượng của các nhân tố sinh thái
 4. Ảnh hưởng của nhân tố vô sinh lên cơ thể sinh vật và sự thích nghi của chúng
 5. Mối quan hệ giữa con người và môi trường
 6. Ý nghĩa của sinh thái học trong đời sống và sản xuất nông nghiệp

Tóm tắt chương I
Câu hỏi ôn tập
Tài liệu đọc thêm

Chương II- Quần thể sinh vật

 1. Khái niệm và phân loại quần thể sinh vật
 2. Đặc điểm và những hoạt động cơ bản của quần thể sinh vật

Tóm tắt
Câu hỏi ôn tập
Tài liệu đọc thêm

Chương III- Quần xã sinh vật

 1. Khái niệm
 2. Đặc điểm và hoạt động cơ bản của quần xã

Tóm tắt
Câu hỏi ôn tập
Tài liệu đọc thêm

Chương IV- Hệ sinh thái

 1. Khái niệm và cấu trúc của hệ sinh thái
 2. Các hệ sinh thái chính
 3. Đặc điểm và những hoạt động cơ bản của hệ sinh thái
 4. Sự tự điều chỉnh cân bằng của các hệ sinh thái

Tóm tắt
Câu hỏi ôn tập
Tài liệu đọc thêm

Chương V- Hệ sinh thái nông nghiệp

 1. Khái niệm về hệ sinh thái nông nghiệp
 2. Đặc điểm và những hoạt động cơ bản của hệ sinh thái nông nghiệp
 3. Tính chất của hệ sinh thái nông nghiệp
 4. Mối quan hệ giữa hệ sinh thái nông nghiệp và hệ thống xã hội

Tóm tắt
Câu hỏi ôn tập
Tài liệu đọc thêm

Chương VI- Sinh thái học và sự phát triển nông nghiệp

 1. Đặt vấn đề
 2. Sơ lược quá trình tham gia điều khiển hệ sinh thái trong sản xuất nông nghiệp
 3. Mô hình hệ sinh thái nông nghiệp
 4. Điều khiển hoạt động của hệ sinh thái nông nghiệp
 5. Nông nghiệp bền vững- Lối đi cho tương lai
 6. Xây dựng nông nghiệp bền vững trên cơ sở sinh thái học
 7. Các hệ thống nông nghiệp bền vững ở Việt nam

Tóm tắt
Câu hỏi ôn tập
Tài liệu đọc thêm

PHẦN HAI- THỰC HÀNH

Bài 1. Mối quan hệ giữa các loài sinh vật trong hệ sinh thái ruộng lúa
Bài 2. Mối quan hệ giữa các loài sinh vật trong hệ sinh thái VAC