• Home »
  • PROJECTS »
  • Nghiên cứu và phát triển hệ sinh thái nương rãy tổng hợp

Nghiên cứu và phát triển hệ sinh thái nương rãy tổng hợp

Nghiên cứu này do Quỹ Ford (FF) tài trợ trong khuôn khổ chương trình “Gây dựng tài sản  và sáng kiến cho người nghèo Vùng cao” của Quỹ Ford. Trong dự án này, Trung tâm Sinh thái Nông nghiệp tập trung vào chiến lược chủ đạo là giúp người nghèo vùng cao cải thiện đời sống dựa vào tài sản sẵn có của họ.

2