Dự án MAPET

 • Cơ quan tài trợ:  UB Châu âu
 • Cơ quan điều phối:  Trung tâm Nước và Khí hậu (Alterra), ĐH Wageningen, Hà Lan 
 • Thời gian dự án: 2 năm (kết thúc 11/2005)

Đối tác:

 • Trung tâm Sinh thái Nông nghiệp, ĐH Nông nghiệp Hà Nội
 • Viện Dinh dưỡng đất, Tứ Xuyên, Trung Quốc
 • Viện Nghiên cứu Kinh tế Nông nghiệp (LEI), ĐH Wageningen
 • AIT, Thái Lan
 • ĐH Stirling, Scotland   

Mục tiêu dự án

Mục tiêu chính của dự án là nhằm làm giảm tác hại môi trường do các loại Thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) dùng trong sản xuất rau gây ra và cải thiện đời sống của người dân trồng rau tại các vùng ven đô Hà Nội.

Cụ thể, dự án nhằm:

 1. Nêu lên được bức tranh toàn cảnh của việc sử dụng Thuốc bảo vệ thực vật (loại thuốc BVTV được sử dụng, mức độ sử dụng, thời gian sử dụng..) trong trồng rau tại các vùng trông rau thương phẩm ở vùng ngoại thành Hà Nội.
 2. Tìm hiểu
  • Mức độ ô nhiễm của thuốc BVTV đối với tầng nước bề mặt
  • Mức độ ô nhiễm đối với đất
  • Mức độ rò rỉ thuốc BVTV vào tầng nước ngầm
  • Mức độ ảnh hưởng dư lượng thuốc đối với sản phẩm rau
 3. Tìm hiểu những thuận lợi và khó khăn tại các vùng trồng rau trong việc xuất khẩu rau sang Châu Âu
 4. Phát triển các chiến lược quản lý thuốc BVTV có lựa chọn (kết hợp với người nông dân) nhằm tăng khả năng xuất khẩu ( xem  phần: Giảm mức độ ảnh hưởng của dự lượng thuốc đối với rau thương phẩm) đồng thời giảm ô nhiễm môi trường.
 5. Đề xuất các biện pháp tiếp cận thay đổi trong cải thiện sản xuất rau đến các nhà hoạch định chính sách.