Một số đầu sách về lâm nghiệp đã được xuất bản

Mã hiệu Tên sách Tên tác giả Nhà XB Năm XB
329 Văn bản tiêu chuẩn kỹ thuật lâm sinh – Tập 1 NXB Nông Nghiệp 2001
330 Văn bản tiêu chuẩn kỹ thuật lâm sinh – Tập 2 NXB Nông Nghiệp 2001
ST.3.40 Bản tin Lâm sản ngoài gỗ Vol 2 N0.4 2005
ST.3.41 Bản tin Lâm sản ngoài gỗ Vol 2 N0.5 2005