Kết quả nghiên cứu Dự án Cạnh tranh tài nguyên nước.

Ở rất nhiều nơi trên thế giới, sự xuất hiện của các đối tượng sử dụng nước tại các vùng nông thôn đã làm thay đổi đáng kể mức độ cạnh tranh sử dụng nước ở những vùng này.

Dựa trên trường hợp nghiên cứu về khai thác chì tại huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An, Việt Nam , bộ phim tư liệu này đưa ra một ví dụ minh họa về những vấn đề có thể xảy ra khi những đối tượng sử dụng nước mới xuất hiện. Bộ phim cũng cho thấy rằng những người đưa ra quyết định cho phép các đối tượng sử dụng nước mới này hoạt động thường không phải là những người trực tiếp chịu những tác động cạnh tranh khi có sự xuất hiện của họ.

Bộ phim này là một trong ba bộ phim tư liệu minh họa cho những kết luận đưa ra từ Chương trình “Cạnh tranh Tài nguyên Nước”. Ba bộ phim tư liệu này có thể được xem tại vimeo.com/channels/competingforwater.

Chương trình “Cạnh tranh Tài nguyên Nước” (diis.dk/water) là một chương trình hợp tác nghiên cứu nhằm tìm hiểu về mức độ, qui mô và bản chất của mâu thuẫn và hợp tác trong sử dụng nước tại địa phương trong thời gian 10 năm tại 5 huyện ở 5 quốc gia: Bolivia, Mali, Nicaragua, Việt Nam và Zambia.

Th.S. Lê Thị Thanh Phương

(Điều phối viên dự án)