Hội thảo “Kế hoạch chiến lược phát triển Đào tạo Đại học”

Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội đang hợp tác với trường Đại học Nông Lâm Huế và Đại học Hồng Đức thực hiện dự án “Hỗ trợ công tác lồng ghép nội dung biến đổi khí hậu vào khung chương trình đào tạo tại trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, trường Đại học Nông Lâm Huế và Đại học Hồng Đức”, do tổ chức hợp tác quốc tế về giáo dục Đại học Hà Lan (NUFFIC) tài trợ. Một trong những mục tiêu chính của dự án là hỗ trợ các trường Đại học rà soát chiến lược phát triển và tăng cường năng lực quản lý để đổi mới khung chương trình đào tạo trong bối cảnh biến đổi khí hậu hiện nay. Nhằm đạt được những mục tiêu trên, Trung tâm Sinh thái Nông nghiệp thuộc Đại học Nông nghiệp Hà Nội tổ chức Hội thảo “Kế hoạch chiến lược phát triển Đào tạo Đại học” do Prof. Leo Kerklaan giảng viên trường Maastricht, Hà Lan trình bày.

Thời gian: Từ ngày 10/9 đến ngày 13 tháng 9 năm 2012

Địa điểm: Phòng Hội thảo, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Trung tâm Sinh thái Nông nghiệp Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội xin trân trọng thông báo.

Trung tâm Sinh thái Nông nghiệp